Овог : Жахан

Нэр : Ахмарал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.