Овог : Батболд

Нэр : Анхбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.