Овог : А

Нэр : Энхцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.