Овог : Одгийв

Нэр : Одгэрэл

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.