Овог : Чогсомдорж

Нэр : Ганбилэг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.