Овог : Батзориг

Нэр : Шагж

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.