Овог : Сүхбат

Нэр : Сэргэлэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.