Овог : Галаа

Нэр : Бурмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.