Овог : Магсар

Нэр : Байгалмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.