Овог : Даваадорж

Нэр : Хулан

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.