Овог : Лхамсүрэн

Нэр : Ойгонжав

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.