Овог : Ганболд

Нэр : Юмханд

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.