Овог : Лхамжав

Нэр : Энхжаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.