Овог : Хайдав

Нэр : Буянтогтох

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.