Овог : Балдорж

Нэр : Жаргалсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.