Овог : Дорж

Нэр : Энхээ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.