Овог : Дамдиндорж

Нэр : Дуулал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.