Овог : Сильваши

Нэр : Александ Юрьевич

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.