Овог : Сэрсэн

Нэр : Гүрсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.