Овог : Моонон

Нэр : Сэнгэдорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.