Овог : Баасандорж

Нэр : Батбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.