Овог : Park

Нэр : Kwuinam

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.