Овог : Kim

Нэр : Eun Kyeong

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.