Овог : Дашпунцаг

Нэр : Дашдулам

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.