Овог : Kim

Нэр : Hyena

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.