Овог : Эрдэнээ

Нэр : Цэндсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.