Овог : Ойдов

Нэр : Эрдэнэцэцэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.