Овог : Амарсайхан

Нэр : Цээнэ

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.