Овог : Сумъяа

Нэр : Түмэнгэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.