Овог : Түмэнгэрэл

Нэр : Гэрэлтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.