Овог : Ишгээ

Нэр : Гэрэлмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.