Овог : Гүнхэв

Нэр : Баяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.