Овог : Зантав

Нэр : Цэцэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.