Овог : Намсрайжав

Нэр : Дүгэрсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.