Овог : Баатар

Нэр : Пүрэвчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.