Овог : Намсрайжав

Нэр : Зоригт

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.