Овог : Дунай

Нэр : Басбиш

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.