Овог : Ядамсүрэн

Нэр : Эрдэнэбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.