Овог : Норолхоожав

Нэр : Батхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.