Овог : Батдорж

Нэр : Баярбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.