Овог : Анхболд

Нэр : Энхмэнд

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.