Овог : Норовсамбуу

Нэр : Нямбаяр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.