Овог : Төмөрчулуун

Нэр : Бүтэмж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.