Овог : Түймэр

Нэр : Солонго

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.