Овог : Үүрбархаа

Нэр : Өнөржаргал

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.