Овог : Үрмэнсан

Нэр : Бямбасүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.