Овог : Holland

Нэр : Thomas

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.