Овог : Батболд

Нэр : Баяржаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.