Овог : Батболд

Нэр : Баясгалан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.