Овог : Дэмид

Нэр : Ганхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.